ประสานงาน (Event Co-Ordinator)

โพส 04 Jul 2017

บริษัท มายด์เอ็นแม็ทเทอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบันเทิง/สื่อ/โฆษณา)

http://www.mindnmatters.com/MnM/site/index.html


หน้าที่ความรับผิดชอบ • ประสานงานกับทีมงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง Supplier ได้อย่างเรียบร้อย
• จัดทำงบประมาณเบื้องต้น รวมทั้งควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณได้อย่างเหมาะสม • จัดประชุมรวมทั้งนัดหมาย และทำสรุปรายงานได้ตรงตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ • จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเก็บเอกสารต่างๆ และผลงานทั้ง Hard File, Soft File รวมทั้งการส่งมอบงานให้เรียบร้อย • จัดการและดูแลสวัสดิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านจัดงาน Event อย่างน้อย 3 ปี • มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลและองค์กรทั้งภายในและภายนอก ได้เป็นอย่างดี • มีความคิดสร้างสรรค์และหัวคิดทันสมัย มีทัศนคติเชิงบวก กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ แม่นยำ

ทักษะที่ต้องการ • มีความสามารถในการบริหารจัดการ • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ • เรียนรู้ไว • กระตือรือร้น • สามารถทำงานในสภาวะกดดันเคร่งเครียด • ทำงานเป็นทีมได้ • มีจิตใจพร้อมให้บริการ • รู้จักแก้ปัญหา

ประสบการณ์ • 3 ปี ขึ้นไป

เงินเดือน • ต่อรองได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เบิกค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบบริษัท
• โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานมาได้ที่ Email: [email protected] หรือ
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง บริษัท มายด์เอ็นแม็ทเทอร์ส จำกัด
154 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2731-0630 ต่อ 313 591 0-2769-8044-45 โทรสาร 0-2769-8046
www.mindnmatters.com