คนสวน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเกษตร (จ้างเหมา)

โพส 17 Aug 2017

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี (งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง)

www.banbanglamung.com


รับสมัครงาน ตำแหน่งคนสวน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเกษตร (จ้างเหมา)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

2.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ในการทำการเกษตร ปลูกผักออแกนิคได้ ตัดหญ้า เลี้ยงวัวและออกแบบการปลูกพืชผักในพื้นที่ที่กำหนด

4.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและเด็กในอุปการะได้

5.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง เช่นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการที่เป็นที่รังเกียจต่อสังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่รังเกียจแก่สังคม

6.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

7.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9.แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

สมัครด้วยตนเองที่

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 038-241373 โทรสาร 038-240879

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 038-241373 โทรสาร 038-240879