ฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา

โพส 07 Sep 2017

บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด

ขอนแก่น (การขาย)

http://www.weproperty2012.com/


คุณสมบัติทั่วไป

  (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา          
      (2) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  (3) มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  (4) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  (1) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
      (2) มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย งานการตลาด และลูกค้า 
      (3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งบริษัทฯและคู่แข่ง 
      (4) มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
      (5) ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
      (6) ต้องมีความกระตือรือร้นในงานขาย และการตลาดตลอดเวลา
      (7) รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆ
      (8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานขาย และการตลาด 
      (9) มีสุขภาพกายและจิตดี เหมาะสำหรับรูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างเคร่งเครียด กดดัน และวุ่นวายในแต่ละวันกับการต้องพบปะลูกค้าหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
      (10) เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะงานขายและการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
      (11) วางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจนำสินค้าออกสู่ตลาด
      (12) ติดตามข่าวสารทางด้านงานขายและการตลาดอยู่เสมอ
      (13) เป็นนักคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผนงานขายและการตลาดของทีมประสบผลสำเร็จ 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
  (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ

กำกับไว้ด้วย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทน 15,000 บาท (ไม่รวม OT ค่าคอมมิชั่น และโบนัสประจำปี)
สิทธิประโยชน์ 1.ประกันชีวิต
2.ประกันสังคม
3.สมาชิก PULSE LUXURY SPORT CLUB
4.สมาชิก PULSE SPORT CLUB สาขา 2
5.สมาชิก PULSE SPORT CLUB สาขา 1
6.ส่วนลด VIP ธุรกิจในเครือ อาทิ Under Armour Khonkaen,
We R Healty, NANO PET SHOP, บ้วนง้วนค้าเหล็ก, อื่นฯ

วิธีการสมัคร

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขาย หมู่บ้าน วี พร็อพเพอร์ตี้ ร.8-มข. 888 ม.22 ซ.นวลหง ถ.สีหราชเดโชไชย ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 18.00 น. โทร. 091-1133-833
E-mail : [email protected]

การสอบ
(1) สอบข้อเขียน (อัตนัย)
(2) สอบสัมภาษณ์