ผู้จัดการโครงการ

โพส 06 Nov 2017

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานพัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษา/ISO)


หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
 • สร้างสรรค์และเขียนโครงการเพื่อเสนองานต่อลูกค้า
 • จัดทำแผนงานและควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ
 • บริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติแสดงข้อมูลด้านการศึกษา การฝึกงานและการทำงานที่ผ่านมา (Resume / Portfolio)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการศึกษา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ตามที่ตกลง

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถาม และส่งเอกสารการสมัคร
บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 612 1003-4 แฟกซ์: 02 612 1005
เว็บไซต์ : www.saragroup.co.th Email : [email protected]