ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

โพส 06 Nov 2017

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

  • ร่วมศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วมจัดทำโครงการและแผนงานด้านการค้า การลงทุน การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
  • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ตามแต่ตกลง

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถาม และส่งเอกสารการสมัคร
บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 612 1003-4 แฟกซ์: 02 612 1005
เว็บไซต์ : www.saragroup.co.th Email : [email protected]