วิศวกรการผลิต

โพส 30 Nov 2017

อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด

ปราจีนบุรี (งานช่าง/วิศวกร)

http://inter-group.co.th/


1.พัฒนาระบบและวัดผลอย่างต่อเนื่อง ( Continuing improve project and Evaluate performance) 2.พัฒนาเวลามาตรฐานการทำงาน ( Library synthestic operation standard)และปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน 3.วิเคราะห์การวางอัตรากำลังการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Man Power utilization) 4.ติดต่อประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพ 6.สรุปรายงานการปฏิบัติให้กับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหาร 7.ปฏิบัติตามเป้าหมายนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO 14001 8.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี อุตสาหการ,เครื่องกล สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Autocad, Solidwolk, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

วิธีการสมัคร

[email protected]