นักวิชาการเงินและบัญชี

โพส 04 Dec 2017

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี (งานบัญชี/การเงิน)

https://buulog.com/


ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 90551 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เงื่อนไขการบรรจุ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://buulog.com/ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทศัพท์ 0-3810-3102

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สถานที่รับสมัคร หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลขข้างต้น หรือที่ https://buulog.com/

กำหนดการสอบคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก ตามตำแหน่ง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

  • สอบสัมภาษณ์และพิจารณาเอกสาร เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ LOG 2-202 ชั้น 2 อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ทาง เว็บไซต์ https://buulog.com/ และรายงานตัวหลังวันประกาศภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://buulog.com/
และสมัครด้วยตนเอง